i4wifi a.s. zboží a produkty zákazník  
Komentář k Všeobecnému oprávnění VO-R/12/08.2005-34
pro pásmo 2,4 GHz a pásmo 5 GHz
stručná analýza podmínek daných v novém VO
 
 
 

Komentář k Všeobecnému oprávnění VO-R/12/08.2005-34

Tento komentář je neoficiální názor a výklad založený na našich stávajících zkušenostech. Některé závěry berte s nadhledem.

Tento komentář se zabývá pouze pásmem 5 GHz. Pásmo 2,4 GHz je nekomentováno.

Pojem „stanice“

Úvodní ustanovení zavádí pojem „stanice“. Tento termín nahrazuje doposud používaný a často sporný pojem „radiové zařízení“. Zatímco dříve (podle znění původních generálních licencí) bylo velmi těžké určit, co lze a nelze považovat za „radiové zařízení“, nyní je pojem „stanice“ zcela jasný.

Po přečnění celého VO-R/12/08.2005-34 docházíme k závěru, že pod pojmem stanice je určena celá soustava používaná k vysílání (a přijímání) radiových signálů. Tedy že „stanice“ zahrnuje nejenom samotný přístroj (elektronickou radiovou komponentu, nebo sestavu komponent), ale i ostatní součásti použité pro funkčnost stanice: anténní kabeláž, konektory přechodky (pigtaily) a zejména použité antény.

Pojem „stanice“ tedy dává široké veřejnosti z řad fyzických a právnických osob sestavovat množství různorodých „stanic“. Takovéto stanice jsou legální, pokud obsahují normalizovaný radiový přístroj (jak jej určuje par. 73 až 75 zákona 127/2005 o elektronických komunikacích) a anténní sestavu navzájem zkonfigurované tak, aby byly splněny požadavky VO-R/12/08.2005-34.

Lze tedy jednoznačně říci, že pojem „stanice“ zcela průhledně legalizuje doposud často používaná řešení, kdy „stanice“ jsou vytvářeny prostřednictvím radiových modulů (nejčastěji miniPCI karty). Pokud takovýto radiový modul (radiový přístroj) odpovídá normalizovaným požadavkům (konkrétně normy ČSN ETSI EN 300 328 a ČSN ETSI EN 301 893) lze jej při dodržení požadavků VO-R/12/08.2005-34 zcela legálně provozovat jako „stanici“.

V tomto místě pouze podotkneme, že problematický termín „radiové zařízení“ v jeho sporném znění se pracovníkům ČTÚ podařilo zakomponovat do odstavce o použití antén v části „Odůvodnění“, kde se vyskytuje ve větě: „...aby radiové zařízení jako celek....“. Z pohledu dodržení terminologie celého VO, by tato věta měla správně obsahovat termín „stanice“ a znít „... aby stanice jako celek....“

Dostupné frekvence (kanály) - v ČR lze použít Japonskou normu!

Protože základní střední šířka kanálu je 20 MHz, lze použít následující kanály:

pásmo 5.2 GHz: 5150 až 5250 MHz
20 MHz kanály - kanál 32 - střed 5160 MHz až kanál 48 - střed 5240 MHz
v tomto pásmu lze tedy bez problémů používat rozložení kanálů podle Japonské normy (5.15GHz~5.25GHz), kdy první kanál začíná:
34 - 5170 MHz, 38 - 5190 MHz, 42 - 5210 MHz, 46 - 5230 MHz

Tady vzniká otázka, jak je to například s provozem na kanálu číslo 50 - střed 5250 MHz, který spadá do dvou frekvenčních rozsahů s odlišnými požadavky na provoz.

pásmo 5.3: GHz 5250 až 5350 MHz
20 MHz kanály - kanál 52 - střed 5260 MHz až kanál 68 - střed 5340 MHz

pásmo 5.4 GHz 5450 až 5725 MHz
20 MHz kanály - kanál 92 - střed 5460 MHz až kanál 139 - střed 5715 MHz

Další informace o kanálech v pásmu 5 GHz zjistíte v již dříve publikovaném dokumentu na WebInfo.asp?Id=136.

Použití přídavných antén - lze použít cokoliv včetně plechovek, párkovačů a sudů

Nové VO přináší skutečnou liberalizaci co se týká použití přídavných antén pro provoz stanice a to ve všech pásmech včetně pásma 5.2 GHz a 5.3 GHz.

Použití antén není omezeno s výjimkou dodržení požadavků na maximální vyzářený výkon a maximální střední spektrální hustotu celé stanice.

Odpovědnost za použití správného typu antén je tedy na provozovateli konkrétní stanice s tím, že odůvodnění VO připomíná, povinnost výrobce (zástupce nebo dovozce) poskytnout provozovateli v návodu k použití dostatečné údaje a informace, aby provozovatel mohl stanici provozovat v rámci požadavků VO.

Pokud vezmeme v úvahu vyzářený výkon (střední e.i.r.p) pak můžeme například do jít k tomuto modelovému výpočtu:

Příklad: Zařízení má výrobcem uváděný maximální vyzářený výkon 13 dBm v pásmu 5.1 až 5.8 GHz. Pro provoz dle VO lze použít tyto konfigurace antén:

pásmo 5.2 GHz
5150 až 5250 MHz
max 200 mW (23 dBm)
zisk antény max 10 dBi

pásmo 5.3 GHz
5250 až 5350 MHz
max 200 mW (23 dBm)
zisk antény max 10 dBi

pásmo 5.4 GHz
5450 až 5725 MHz
max 1 W (30 dBm)
zisk antény max 17 dBi

Přirozeně že pokud zařízení podporuje regulaci výkonu a výrobce uvádí konkrétní hodnoty vyzářeného výkonu pro jednotlivé stupně regulace, pak je možné použít i ziskovější antény.

Použití přídavných zesilovačů

Nové VO, stejně jako předchozí GL, zakazuje použití přídavných zesilovačů a navíc i zakazuje převaděče. Co se skrývá pod pojmem převaděč není ve VO upřesněno. Můžeme pouze spekulovat o tom, zda převaděče jsou zařízení kteří modulují signál na nosnou vlnu o jiné frekvenci (převaděče z pásma 2,4 GHz nebo 3,5 GHz na pásmo 5 GHz), nebo zda se jedná o aktivní opakovače signálů, které přijatý VF signál opakovaně vysílají dále, nebo zda tímto pojmem jsou myšleny jakékoliv retranslační body. Každopádně bych se tím moc netrápil. Jako provozovatele mne může pouze zajímat zda zařízení bylo nebo nebylo prověřeno na shodu s normami ETSI. Pokud zařízení má shodu (CE !), tak pak mi může být dost ukradené, zda zařízení někde uvnitř funguje nebo nefunguje jako opakovač (převaděč).

Automatická regulace výkonu - nepovinná!

Podle znění VO je pod písmenem g) určeno že automatická regulace musí regulovat alespoň o -3 dB. Navíc automatická regulace není povinná. Pokud zařízení nemá regulaci, pak stačí pro používání kalkulovat vyzařované výkony o 3 dB nižší. Toto je určitě pozitivní informace, protože u početného množství dostupných 5 GHz zařízení na trhu není v tomto okamžiku regulace výkonu dostupná. Pro zařízení, které nepodporují automatickou regulaci výkonu jsou limity vyzařovaného výkonu následující:

pásmo 5.2 GHz
5150 až 5250 MHz
s automatickou regulací: max 200 mW (23 dBm)
bez regulace: max 100 mW (20 dBm)

pásmo 5.3 GHz
5250 až 5350 MHz
s automatickou regulací: max 200 mW (23 dBm)
bez regulace: max 100 mW (20 dBm)

pásmo 5.4 GHz
5450 až 5725 MHz
s automatickou regulací: max 1 W (30 dBm)
bez regulace: max 500 mW (27 dBm)

Radary a samočinná volba kanálů - ano, ale jen teoreticky

V odstavci h) nového VO jsou zmíněny požadavky na technologie potlačení rušení. Opět se setkáváme z maximální liberálností - požadavky VO nejsou nikterak upraveny a zcela je odkázáno na existující normu EN 301 893. To znamená, že z pohledu provozovatele mohu být zcela klidný, pokud mám v ruce prohlášení, že zařízení splňuje shodu s požadavky EN 301 893. Ono totiž v praxi mimo speciálně vybavenou laboratoř se prakticky nedá ověřit, jak tyto „technologie potlačení rušení“ (mitigation techniques) vlastně fungují. Lidově řečeno, těžko vás bude ČTÚ honit kvůli tomu, že si váš Access Point sám od sebe vybral stejný kanál, který používají ke splachování na Ministerstvu vnitra.

Rychle obsaďte volné kanály!

Kdo dřív přijde, ten déle vysílá. Odstavec k) jasně určuje, že ten kdo začal vysílat (a rušit) později je povinen zastavit provoz své stanice. Doporučujeme tedy všem zájemcům o provoz v pásmech 5 GHz začít vysílat ihned 1/9/2005 v 0:00:01 a na základě typu použité antény si spočítat dosah zařízení a obsadit si svoje kanály a svoje pokryté území.

„Stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna“ - Vlk se nažral a koza je celá!

Pokud srovnáme odstavec e) o použití libovolné kombinace výstupního výkonu „vysílače“ a použité antény, s odstavcem l), který zakazuje jakékoliv elektrické nebo mechanické změny, pak se dostáváme do částečné schizofrenie. Může být demontáž antény na RSMA konektoru a následné připojení jiné antény považováno za mechanickou změnu?

Znění tohoto odstavce by mělo být správně asi následující: „Provozované přístroje samy osobě, které tvoří součást stanice, nesmí být elektricky nebo mechanicky měněny pokud by došlo k odchýlení od parametrů daných normou a vyhlášených v prohlášení o shodě.“

Vzhledem k tomu, že pojem stanice podle znění VO zahrnuje i doplňkovou anténu a případnou kabeláž a přechodky, tak je jasné, že stanice může být elektricky a mechanicky měněna dle libosti provozovatele. Nesmí však být zasahováno do „srdce“ stanice, což je samotný vysílací a přijímací přístroj.

Závěr

Nové VO je určitě velkým přínosem pro rozvoz bezdrátových technologií v ČR. Díky novému VO získává široká veřejnost množství nových kanálů ve třech 5 GHz pásmech. Dostupnost 5 GHz pásem určitě prospěje zkvalitnění infrastruktury sousedských a nekomerčních sítí, které byly doposud velmi omezeny jediným pásmem 2,4 GHz.

Připravil team pracovníků firmy i4 Portfolio s..r.o.

 
Verze pro tisk    Zpět

  

Technické informace
Download
Diskuzní fórum
Přehled dokumentů

Hledání na stránkáchInformace o provozovateli


i4wifi a.s.
Chodovská 1476/3b
141 00 Praha 4


obchodní oddělení - objednávky
tel.: +420 222 352 220
sales@i4wifi.cz